De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

ANBI 2018

Algemene gegevens 

Stichting “De Naturij”
Oude Slingeweg 4
9204 WS Drachten

Tel.: 0512-517744

E-mail: kantoor@naturij.nl

Website: www.naturij.nl

RSIN 27.97.306

KvK: 41000222

IBAN: NL32 RABO 0305 1070 62

 

Doelstelling van de stichting

Art. 3, statuten 20 februari 1992
De stichting heeft ten doel het – mede ten behoeve van – integratie van verstandelijke gehandicapten – ontwikkelen, beheren en exploiteren van creatieve-, recreatieve-, en educatieve voorzieningen.
 
Doelstelling in de praktijk
Het exploiteren van een kinderboerderij annex dienstencentrum en een natuurcentrum ten behoeve van milieueducatie.
 
Beleidsplan
Het laatst vastgestelde beleidsplan is voor de jaren 2015 – 2020. Een aantal kernbegrippen uit het plan.

De komende jaren moet de Naturij een omslag maken naar een semiprofessionele instelling. Dit kan door kwaliteitsverbetering en zo nu en dan het bieden van een nieuwe attractie.
- De missie van de Naturij blijft onveranderd het samenbrengen van valide en mindervalide mensen en dan vooral kinderen.
- Bij de Naturij krijgen mindervalide mensen kansen op een zinvolle dagbesteding.
- De Naturij wil prima kwaliteit leveren voor een redelijke prijs, zodat ook voor mensen met een krappe beurs de Naturij goed te betalen blijft.
- In een onderhoudsplan is beschreven hoe de gebouwen, de speeltoestellen binnen en buiten, de hekwerken, de infrastructuur, de watergangen en het natuurgebied worden geïnspecteerd en onderhouden. Voor vervanging van speeltoestellen is een vervangingsrooster opgesteld..
- Het bestuur wil een vrijwilligersbeleid opstellen.
- Op PR-gebied zal een professionaliseringsslag worden gemaakt. De folder moet worden verspreid in een groter gebied. Een persoon moet verantwoordelijk zijn en aanspreekpunt worden voor de contacten naar buiten. De website moet wordt voorzien van up-to-date foto’s en informatie. Er wordt een plan gemaakt om het bezoekersaantal te kunnen laten stijgen.
- Het parkeerprobleem moet worden opgelost.
Speeltoestellen moeten worden opgeknapt of worden vervangen. Een deel van de speeltuin moet worden ingericht voor kleine kinderen.

Bestuur
Bestuurssamenstelling per 30-09-2018
Voorzitter: mw. C. Beerda-Hoogeveen
Secretaris: mw. T. Zuidema 
Penningmeester: dhr. B.J. Potjer
Algemeen bestuurslid: mw. F. Lieben
Algemeen bestuurslid: dhr. B. Nijssingh

Beloningsbeleid en personeel

Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.
Personeel
- De stichting heeft per 1 januari 2018 8 mensen in dienst.
- De stichting valt niet onder een CAO.
- Vanuit de dagbesteding van Talant krijgen dagelijks mindervalide mensen kansen op een zinvolle dagbesteding bij de Naturij. De werkzaamheden vinden plaats in het brede spectrum van toezicht, facilitaire dienstverlening, keukenactiviteiten en bediening in het restaurantgedeelte.
- Het weekendpersoneel bestaat vooral uit scholieren die in principe vrijwillig werken, maar daar een kleine vergoeding voor ontvangen.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
-          De speelhal is uitgebreid en verfraaid.
-          Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren is in wording.
-          Er is een Privacy verklaring opgesteld en geaccordeerd voor zowel St. De Naturij als het NME.
-          De Naturij had het afgelopen jaar circa 155.000 bezoekers.

 

Balans per 31 december 2017
 
ACTIVA  

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen           540.075

Inventaris                                    26.162

Transportmiddelen

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 

Levende have                             10.905

Handelsgoederen                        9.724

Emballage                                        567 

Vorderingen op korte termijn 

Debiteuren                                      6.172

Belastingen en soc. lasten        17.871  

Overlopende activa                      4.223

Liquide middelen                      291.094 

                                                 -------------------         

Totaal                                          906.793 

PASSIVA   

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal                      601.707 

Voorzieningen                            213.967 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Crediteuren                                  34.063

Belastingen en soc. lasten         7.572 

Overige schulden                         6.042

Overlopende passiva                 43.442  

                                                -------------------

Totaal                                         906.793  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten                                             766.238 

Directe lasten                              137.342 

Overige bedrijsopbrengsten        73.543

                                                 ------------------

Baten -/- lasten                          702.439

 

Salarissen en sociale lasten      189.230 

Afschrijvingskosten                      61.896 

Overige personeelskosten         178.807

Huisvestingskosten                      134.342 

Administratie- en advieskosten     5.120 

Kantoorkosten                                13.722 

Verkoopkosten                                3.043 

Algemene kosten                          82.623 

Kosten voorzien                            45.000 

Som exploitatielasten                 713.783 

Explotatieresultaat                   -/- 11.344

Interestbaten                                        144 

Interestlasten 

Financiële baten en lasten                 144

Resultaat                                     -/-11.200

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Aard van de activiteiten
De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
het exploiteren van een kinderboerderij annex dienstencentrum en een natuurcentrum ten behoeve van milieueducatie.
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
 
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.Materiële vaste activa
Gebouwen & terreinen
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Op terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats.
 
Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
 
Transportmiddelen
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).
 
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager - de marktwaarde.
 
Handelsgoederen
De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.
 
Emballage
De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde.
 
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
 
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
 
Voorzieningen
Groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.
 
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is ontstaan door een ontvangen legaat uit een nalatenschap Bijlsma.
 
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
Resultaatbepalingsgrondslagen
 
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.
 
Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto-omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.
Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden.
 
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.
 
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.